Atliktas tyrimas dėl priemonių skirtų riboti ar drausti ES įteisintų genetiškai modifikuotų kultūrų auginimą visoje ar dalyje Lietuvos Respublikos

2012-02-03

2010 m. sausio 29 d. Ministro Pirmininko tarnyba kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Europos teisės departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pradėjo įgyvendinti projektą "Lietuvos Europos Sąjungos reikalų sistemos efektyvumo didinimas (LESSED)". Šio projekto tikslas - prisidėti prie sklandesnio ES reikalų sistemos funkcionavimo ir Lietuvos ES politikos kokybės bei nuoseklumo užtikrinimo.

Įgyvendinant LESSED projekto veiklą "Tyrimai įvairiais ES darbotvarkės klausimais", Aplinkos ministerijos prašymu dalis šio projekto lėšų skirta nagrinėti Europos Komisijos reglamento projektui, suteiksiančiam valstybėms narėms didesnę laisvę pasirinkti riboti ar drausti ES įteisintų GMO auginimą visoje ar dalyje jų teritorijos neatsižvelgiant į mokslinius argumentus. Pagrindiniai "Tyrimo dėl priemonių, skirtų riboti ar drausti ES įteisintų genetiškai modifikuotų kultūrų auginimą visoje ar dalyje Lietuvos Respublikos" tikslai:

1. Įvertinti, ar esamas reguliavimas Lietuvoje yra pakankamas norint riboti arba drausti GMO auginimą LR pagal esamą ES reguliavimą ir pagal siūlomus ES teisės aktų pakeitimus;

2. Pateikti pasiūlymus dėl tinkamo ir suderinto keičiamų ES teisės aktų nuostatų, dėl GMO auginimo ribojimo ar draudimo galimybių Lietuvos teritorijoje, įgyvendinimo;

3. Įvertinti esamą teisinę, socialinę – kultūrinę, geografinę situaciją Lietuvoje dėl reikšmingų saugotinų vertybių išsaugojimo aplinkos apsaugos, kultūros politikos, teritorijų planavimo kontekste ir ištirti poveikio aplinkai vertinimo proceso palankias sąlygas riboti arba drausti GMO auginimą Lietuvos Respublikoje.

Tyrimo pabaigoje pateikiamos išvados įvertina ir pagrindžia priemones, kuriomis Lietuva galėtų riboti ar drausti ES įteisintų genetiškai modifikuotų kultūrų auginimą visoje ar dalyje LR, pirmiausia, analizuojant esamą teisinį reguliavimą Lietuvoje ir iš to kylančias problemas bei pateikiant pastabas dėl reglamento projekte numatytų priemonių. Taip pat pateikiami siūlymai ir pastabos dėl Lietuvos teisinės bazės harmonizavimo su keičiamos Direktyvos 2001/18/EB 26b straipsnio nuostatomis ir priemonių atitikimo tarptautinėms sutartims, ES ir LR teisės aktų reikalavimams.

Tyrimas skelbiamas: http://gmo.am.lt/page?page=view&format=frontend&id=6f6b3d12-47fb-498b-89ea-a4bbec50c69b