Atliktas Europos Sąjungos GMO teisės aktų vertinimas

2011-12-07

Š. m. lapkričio 14 d. Kompetentingų institucijų, atsakingų už 2001/18/EB direktyvos įgyvendinimą, posėdyje, Briuselyje, Europos Komisija kartu su rengėjais pristatė dvi nepriklausomų ekspertų parengtas Europos Sąjungos teisės aktų vertinimo ataskaitas, reglamentuojančias GMO auginimą ir GM maisto bei pašarų naudojimą. Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti faktus ir suinteresuotų asmenų bei autoritetingų institucijų nuomones apie GMO teisės aktų veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat pateikti pasiūlymus dėl esamos sistemos tobulinimo ir sureguliavimo.

Išanalizavusi ataskaitas, Europos Komisija nustatė, kad suinteresuoti asmenys bei autoritetingos institucijos mano, jog ES GMO teisės aktai tenkina visuomenės poreikius, tačiau kai kurios sritys turėtų būti tobulinamos. Ataskaitos pažymi, kad GMO autorizacijos sistema galėtų būti efektyvesnė, o rizikos vertinimo sistema peržiūrėta ir patobulinta. Teigiamai vertinamas ir 2010 m. liepos mėnesį Europos Komisijos pateiktas dokumentų rinkinys, kuriuo būtų valstybėms narėms suteikta daugiau laisvės pasirinkti riboti ar drausti įteisintų Europos Sąjungoje GM kultūrų auginimą visoje ar dalyje jų teritorijos, neatsižvelgiant į mokslinius argumentus. Š. m. Europos Komisijos priimtas reglamentas, kuriuo harmonizuoti GM pašarų, dėl kurių atliekama leidimo suteikimo procedūra arba kurių leidimas baigė galioti, ėminių ėmimo ir analizės metodai taip pat susilaukė didelio valstybių narių ir verslo kompanijų pritarimo. Be to, Europos Komisija š. m. balandžio mėnesį išleido ataskaitą dėl socialinio ekonominio GM augalų poveikio aplinkai įvertinimo, parengtą pagal valstybių narių pateiktą informaciją. Šiuo metu Europos Komisijos artimiausių darbų sąraše - aplinkos rizikos vertinimo gairių peržiūra ir aplinkos veiksnių stebėsenos stiprinimas.

Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/evaluation/index_en.htm