Seimui pateiktas GMO įstatymo pakeitimo ir papildymo Įstatymo projektas

2009-06-22

Seimo narys Kęstutis Daukšys šių metų birželio 17 d. LR Seimui pateikė Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo papildymo 12(1) straipsniu įstatymą.

Projektą ir su juo susijusią informaciją galite rasti šiuo adresu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=346332