Š. m. rugsėjo 16 d. Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės biosaugos pogrupiui

2013-09-26

Lietuva š. m. rugsėjo 16 d. pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės biosaugos pogrupiui. Liepos 1-oji - svarbi ne tik Lietuvai, bet ir oficialiai naująja 28-ąja ES nare tapus Kroatijai, ES išsiplėtė iki 28 VN. Posėdis prasidėjo sveikinimo žodžiais Kroatijos atstovei Dubravkai Stepic bei pažymint Kartachenos Biosaugos protokolo 10-ąsias metines. Buvo pristatyta Lietuvos pirmininkavimo antrojo pusmečio Biosaugos programa ir veiksmų planas. Toliau tęsiami IE pradėti vykdyti darbai: Papildomo protokolo įgyvendinimo, GMO rizikos vertinimo ir valdymo, socio-ekonominių aplinkybių, BCH klausimai. Ypatingą dėmesys skiriamas CBD sekretoriato pateiktų pranešimų įgyvendinimui, kad tinkamai pasiruošti COP/MOP7 susitikimui, kuris vyks 2014 m. Korėjos Respublikoje. Kitą Biosaugos darbo grupės posėdis planuojamas š. m. gruodžio 2 d. UK atstovas Mike Rowe pateikė informaciją iš pirmojo COP/MOP6 biuro susitikimo Norvegijoje ir naujausią informaciją apie planuojamą sekantį Biuro susitikimą spalio 6 d. Kanadoje. Pirmininkaujanti Lietuva atkreipė visų valstybių narių dėmesį, jog SCBD (Kartachenos biosaugos sekretoriatas, Kanada) pateikė tris pranešimus, kuriuos reikia peržiūrėti ir vykdyti: 1) apklausa renkant informaciją dėl rodiklių atitikimo strateginiam planui iki š. m. spalio 15 dienos; 2) gyvų GMO rizikos vertinimo gairių testavimas iki š. m. gruodžio 31 d.; 3) Kartachenos biosaugos protokolo 10-tųjų metinių minėjimas nacionaliniu lygmeniu. Valstybės narės aktyviai dalyvavo diskusijose, išsakė esamus sunkumus ir pristatė pradėtas vykdyti veiklas.

2010 m. Protokolo šalys priėmė Nagojos – Kvala Lumpūro Papildomąjį Protokolą dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo. Šis protokolas įsigalios devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai valstybės deponuos keturiasdešimtąjį ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą. 16 šalių jau deponavo ratifikavimo dokumentus, iš jų 10 ES VN: LV, CZ, ES, BG, LT, SE, ES, IE, pirmininkaujanti Lietuva pasveikino neseniai prisijungusias prie šio tarptautinio susitarimo LUX - gegužės 14 d. ir DE - rugpjūčio 27 d. bei paragino kitas Valstybes Nares spartinti ratifikavimo procesą.

FI atstovė Marja Ruohonen-Lehto apžvelgė on-line diskusijas vykusias dėl gyvų modifikuotų organizmų rizikos vertinimo. Svarbiausia - rengiamuose dokumentuose (gairėse) naudojami terminai. Reikia nuolat tikrinti terminų nuoseklumą. Sprendimų priėmimo klausimas taip pat aktualus, nes skirtingos dalyvių nuomonės, dar bus pratęstos diskusijos šiuo klausimu.

NL atstovas Hansas Bergmanas supažindino su vykdomu veiksmų planu skirtu testuoti GMO (gyvų) rizikos vertinimo gaires. Tikslas – ne ataskaitą parengti ar gerai atliekamas rizikos vertinimas, o ar gairės padėjo vertinti riziką. Europos Komisija pateikė Rizikos vertinimo ir valdymo veiksmų kalendorių. AT atstovas Andreas Heissenberg pristatė socialinės ekonominės aplinkybių "on-line " diskusijų apžvalgą, o Europos Komisijos atstovas Tom Bregeon kalbėjo apie Socialinių Ekonominių Klausimų Biuro (ESEB) vykdomas veiklas. Dar 2008 m. Aplinkos Taryba pateikė pranešimą, o surinkusi informaciją iš Valstybių Narių, Europos Komisija paskelbė ataskaitą. Dėl metodikos trūkumo ES kontekste nepavyko suformuluoti išvadų dėl socialinių ekonominių aplinkybių, nes, todėl Europos Komisija pasiūlė sukurti ekspertų grupę iš VN ir COM, kuri ir buvo įsteigta 2013 m. pradžioje, atitinkamai susitarta dėl darbo sąlygų, patvirtinti tikslai. Dabartinis tikslas – parengti ir priimti referencinius dok. – išdėstoma bendra metodologija dėl gyvų GMO kaip nustatyti rodiklius VN ir ES lygiu. Tiesioginės diskusijos tarp ekspertų dėl socio-ekonominių aplinkybių vyks š. m. gruodžio mėn. ir ESEB sekretoriatas pateiks galutinį dok. iki 2014 m. birželio mėn.

HR atstovė Dubravka Stepic pristatė informaciją iš Kartachenos biosaugos protokolo dešimtojo Atitikties komiteto, kuris vyko Monrealyje, Kanadoje. Pristatė nominacijas, GEF įvertintas gaires, rekomendacijas 2014-2018 m., tvarkaraštį iki COP/MOP8. Pabrėžė, kad 13 šalių dar nepateikė nacionalinių ataskaitų BCH, iš jų 9 šalys turi pateikti antrąsias nacionalines ataskaitas – jomis remsis ateityje, o 4 šalys dar nepateikė pirmųjų ataskaitų. Atitikties apžvalga – prioritetinis darbas, 38 šalys turės atlikti tolimesnius darbus. Kitas susitikimas Atitikties komiteto numatytas 2014 m. gegužės/birželio mėn.

BE atstovas Breyer Didier trumpai pažvelgė Nacionalinių Biosaugos informacinio centro (BCH) ir kompetentingų institucijų pagal ES reglamentą Nr. 1946 atstovų 3-iasis susitikimo rezultatus.

Pirmininkaujanti Lietuva paragino Valstybes nares dalyvauti Apskritojo stalo diskusijoje dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus dėl GMO / GMO (gyvų), , kuris vyks Ženevoje Spalio 16-17 d.

Posėdis baigėsi pažymint Kartachenos Biosaugos protokolo saugių biotechnologijų taikymo 10-ąsias metines.