GMO auginimas. Komisija prašo Tarybos pritarti jos pasiūlymui suteikti valstybėms narėms daugiau subsidiarumo

2013-11-07

2013 m. rugsėjo 26 d. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas nusprendė, kad Komisija nesiėmė jokių veiksmų dėl GMO auginimo prašymo, pateikto prieš dvylika metų, 2001 m.

Vadovaudamasi šiuo Teismo sprendimu, šiandien Komisija ėmėsi veiksmų – perdavė auginimo prašymą Ministrų Tarybai. Dabar dėl prašymo kvalifikuota balsų dauguma turi nuspręsti ministrai. 2005, 2006, 2008, 2011 ir 2012 m. Europos maisto saugos tarnyba dėl šio prašymo jau buvo pateikusi teigiamas nuomones – iš viso šešias teigiamas nuomones.

2001 m. prašymas turi būti nagrinėjamas pagal "senąją" komitologijos procedūrą, galiojusią iki Lisabonos sutarties priėmimo, pagal kurią, Tarybai nepajėgus surinkti kvalifikuotos balsų daugumos už arba prieš leidimą, pagal teisės aktus Komisija įpareigojama leidimą suteikti.

Lygiagrečiai Komisija paprašė Ministrų Taryboje iš naujo aptarti vadinamąjį auginimo pasiūlymą, dėl kurio Europos Parlamentas jau pareiškė nuomonę ir kuriuo valstybėms narėms būtų leidžiama riboti arba drausti savo teritorijoje auginti GMO kitais pagrindais nei rizika sveikatai arba aplinkai.

Už sveikatą atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas sakė: "Vykdydama Teismo sprendimą, šiandien Komisija nutarė Tarybai nusiųsti sprendimo dėl leidimo auginti 1507 linijos kukurūzus projektą. Ateinančiais mėnesiais ministrai bus kviečiami pareikšti nuomonę dėl šio prašymo suteikti leidimą".

Komisijos narys Borgas tęsė: "Teismo sprendimas dėl 1507 linijos kukurūzų patvirtina, kad griežtas ir aiškias Europos leidimų auginti GMO taisykles būtina derinti su deramu nacionalinių aplinkybių įvertinimu. Prieš trejus metus Komisija pateikė pasiūlymą, kuriam plačiai pritarė ir Parlamentas, ir Taryba, kaip rasti išeitį iš aklavietės, kurioje šiuo metu atsidūrė leidimų suteikimo procedūra. Todėl raginu valstybes nares įsijungti ir paremti Komisijos pasiūlymą, kad pirmininkaujanti valstybė ir Taryba galėtų pasiekti kompromisą ir būtų galima imtis tolesnių veiksmų dėl auginimo pasiūlymo."

Tolesni žingsniai

Komisija paprašė diskusijos su valstybėmis narėmis 2013 m. gruodžio 13 d. įvyksiančio Aplinkos tarybos susitikimo metu.

Pagrindiniai faktai

Genetiškai modifikuoti 1507 linijos kukurūzai (Bt kukurūzai) buvo sukurti, kad suteiktų kukurūzams atsparumą konkrečioms kenkėjiškoms kandžių lervoms, tokioms kaip kukurūzinis ugniukas. Dabar šiuos kukurūzus ES leidžiama naudoti maistui ir pašarams, bet ne auginti. 2001 m. bendrovė "Pioneer" pateikė prašymą leisti auginti 1507 linijos kukurūzus pagal Direktyvą 2001/18/EB dėl GMO apgalvoto išleidimo į aplinką.

2007 m. "Pioneer" Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pateikė pirmąjį ieškinį dėl neveikimo prieš Komisiją dėl to, kad ši reguliavimo komitetui nepateikė sprendimo dėl šių kukurūzų leidimo. Komisijai 2009 m. vasario mėn. pateikus pasiūlymą reguliavimo komitetui, kad šis priimtų sprendimo dėl leidimo projektą, Teismas nutraukė šio ieškinio nagrinėjimą. Tačiau komitetas nuomonės nepareiškė. 2010 m. "Pioneer" pateikė antrą ieškinį dėl neveikimo (byla T-164/10) prieš Komisiją dėl to, kad ši, negavusi reguliavimo komiteto nuomonės, pasiūlymo dėl sprendimo išduoti leidimą neperdavė Tarybai, kaip numatė tuo metu galiojusi komitologijos procedūra .

2013 m. rugsėjo 26 d. Bendrasis Teismas byloje T-164/10 nusprendė, kad Komisija neatliko veiksmų pagal Direktyvą 2001/18/EB, nepateikdama Tarybai pasiūlymo pagal Komitologijos sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 4 dalį.

Todėl, vadovaudamasi SESV 266 straipsniu ir Teismo sprendimu, Komisija dabar teikia Tarybai pasiūlymą dėl sprendimo suteikti leidimą auginti 1507 linijos kukurūzus. Siekiant užtikrinti patikimą sveikatos ir aplinkos apsaugą, sprendimas dėl leidimo suteikimo buvo šiek tiek pakeistas, įtraukiant į jį Europos maisto saugos tarnybos (EMST) 2011 ir 2012 m. pateiktas rekomendacijas dėl 1507 linijos kukurūzų leidimo sąlygų ir aplinkos stebėsenos.

Auginimo pasiūlymas

Reaguodama į seniai pateiktą keleto valstybių narių prašymą, Komisija 2010 m. liepos mėn. paskelbė pasiūlymą dėl Reglamento, kuriuo Direktyva 2001/15/EB pataisoma, kad suteiktų valstybėms narėms teisinį pagrindą spręsti dėl GMO auginimo kitais pagrindais nei susijusieji su moksliniu sveikatos ir aplinkos rizikos įvertinimu, atliktu europiniu lygmeniu. Atlikus šį pakeitimą, valstybės narės galės riboti arba drausti auginti GMO visoje savo teritorijoje ar jos dalyje, nesinaudodamos apsaugos sąlygomis, kurių EMST ligšiol nėra patvirtinusi.

2011 m. liepos mėn. Europos Parlamentas pirmojo svarstymo metu priėmė nuomonę dėl pasiūlymo. Nežiūrint keleto pirmininkavusių šalių, visų pirma 2012 m. pirmininkavusios Danijos, pastangų, susidarius blokuojančių valstybių narių mažumai Taryboje susitarti nepavyko. Komisija,įgijusi didžiosios valstybių narių daugumos paramą pasiūlymui, atkakliai tęsė pastangas pašalinti blokavusių valstybių narių nerimo priežastis.

Daugiau informacijos galite rasti http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-952_en.htm