Priimti sprendimai dėl sintetinės biologijos

2015-03-05

2012 m. vykusioje Jungtinių Tautų 11-oje Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijoje priimtas sprendimas XI/11 dėl sintetinės biologijos plėtros ir galimo jos neigiamo poveikio biologinės įvairovės išsaugojimui ir tausiam jos naudojimui, tinkamo apsaugos lygmens užtikrinimo.

Šiuo klausimu 2014 m. 7-ojoje Kartachenos biosaugos protokolo šalių pasitarimui lygiavertėje šalių konferencijoje taip pat vyko diskusija ir priimtas sprendimas BS-VII/12, kuriuo Protokolo šalys kviečiamos koordinuoti šį klausimą atsižvelgiant, kad Kartachenos biosaugos protokolo nuostatos gali būti taikomos gyviems organizmams, gautiems sintetinės biologijos metodais.

Todėl 2014 m. 12-oje Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijoje priimtu sprendimu XII/24 nutarta sukurti Ad Hoc techninę darbo grupę sintetinės biologijos klausimams nagrinėti. Ar bus taikomos Kartachenos biosaugos protokolo nuostatos, ši darbo grupė turės išsiaiškinti GMO ir organizmų gautų sintetinės biologijos metodais skirtumus ir panašumus, apsvarstyti sintetinės biologijos terminą, nustatyti taikymo kriterijus, sukurti rizikos vertinimo ir valdymo, tarpvalstybinio judėjimo, stebėsenos sistemas atsižvelgiant į galiojančius nacionalinius, regioninius ar tarptautinius teisinius dokumentus. Šiais klausimais vyks diskusija internetu balandžio ir birželio mėn.

Biosaugos informacijos centro interneto tinklalapyje pateiktas preliminarus veiksmų, susijusių su sintetine biologija, sąrašas http://bch.cbd.int/synbio/calendar/

Kartachenos biosaugos protokolo šalys kviečiamos teikti informaciją apie sintetinės biologijos taikymą iki š. m. balandžio 30 d. ir nominuoti ekspertus diskusijai internetu iki š. m. kovo 31 d., informacija skelbiama interneto tinklalapyje: http://bch.cbd.int/synbio/nomination_natl_experts