UNEP/GEF Biosaugos sistemos įgyvendinimas

2005-04-06

2005 m. kovo 21-25 d. Ženevoje Jungtinių Tautų aplinkosaugos programos (UNEP/GEF) sekretoriate vyko metinis pasitarimas dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) valdymo ir kontrolės sistemos kūrimo šalyse, kuriose vykdomi UNEP/GEF finansuojami pasaulinės Biosaugos programos įgyvendinimo pilotiniai projektai ("Implementation of the National Biosafety Frameworks"). Dalyvavo 12 šalių nacionalinių kompetentingų institucijų atstovai, UNEP/GEF Biosaugos programos Europos regiono koordinatoriai, Pasaulinio aplinkosaugos fondo (GEF) finansuojamų pilotinių projektų vertinimo misijos nariai, stebėtojai. Lietuvai atstovavo nacionalinės kompetentingos institucijos AM GMO skyriaus specialistas. Metinio ataskaitinio pasitarimo metu šalys, baigiančios įgyvendinti UNEP/GEF programos pilotinius projektus, pateikė išsamią informaciją apie pasiektus rezultatus, buvo diskutuota dėl plačiai visuomenei prieinamos informacijos GMO klausimais sprendimo būdų, keičiamasi patirtimi bei geriausiais pavyzdžiais (best lessons and practices learnt), įgyvendinant Biologinės įvairovės konvencijos Kartagenos protokolo reikalavimus šalyse narėse. Regioninėse darbo grupėse Biosaugos (GMO) padalinio koordinatoriai susitikimo dalyvius supažindino su reikalavimais nacionalinių biosaugos sistemų įgyvendinimo programos dokumentų ruošimui ir paraiškų pateikimui UNEP/GEF finansavimui gauti. Tokias paraiškas sekančiam nacionalinės Biosaugos sistemos įgyvendinimo etapui 2005 metais ruošia kelios Europos šalys, tame tarpe ir Lietuva.

AM GMO skyriui aplinkos ministro 2004 m. spalio 7 d. raštu Nr. (11-3) D8-7816 pavesta rengti ir derinti su UNEP/GEF Biosaugos padalinio ekspertais dokumentaciją GMO programos valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimui Lietuvoje finansavimui iš UNEP/GEF gauti. Nacionalinio projekto "Biosaugos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje" paraiškos dokumentai sekančiam nacionalinės biosaugos sistemos įgyvendinimo etapui Lietuvoje 2005 m. antrame pusmetyje bus suderinti ir pateikti UNEP/GEF Biosaugos koordinatorių bei Pasaulinės aplinkosaugos programos (GEF) ekspertų vertinimui. Nacionalinio projekto metu bus įvertinta esama genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio pervežimo stebėsenos bei kontrolės sistema, bus sukurta visuomenės švietimo, informavimo ir dalyvavimo, priimant sprendimus, programa bei jos veiksmų planas, taip pat nacionalinė biotechnologijų raidos programa ir veiksmų planas Lietuvoje. Numatoma organizuoti seminarus bei mokymus atsakingų nacionalinių institucijų (SAM, ŽŪM, VMVT, NVL) specialistams, kitų suinteresuotų visuomenės grupių atstovams. Derinamas projekto "Biosaugos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje" veiksmų planas, atsižvelgiant į kitų šalių pilotinių (bandomųjų) įgyvendintų projektų geriausius pavyzdžius, apims visas penkias nacionalinės biosaugos sistemos sudedamasias dalis:

1.Nacionalinės biosaugos politikos formavimas;

2.Teisinis reglamentavimo sistmos kūrimas Lietuvoje;

3.GMO ir GMP administravimo sistema, rizikos vertinimo bei sprendimų priėmimo mechanizmai Lietuvoje;

4.GMO ir GMP stebėsenos (monitoringo) ir kontrolės sistemos kūrimas Lietuvoje;

5.Visuomenės švietimas, informavimas ir dalyvavimas biosaugos procese.(kitas naujienas rasite žemiau)