Kokius dokumentus reikia pateikti Aplinkos ministerijai norint gauti leidimą riboto naudojimo veiklai su GMM vykdyti?

2015-08-10

Primename, kad pagal Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo (2003-08-04, įsakymas Nr. 413) reikalavimus (aprašas), bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai, kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, gali vykdyti 2, 3 ar 4 klasės GMM riboto naudojimo veiklą tik gavus Aplinkos ministerijos leidimą. 1 klasės GMM riboto naudojimo veiklai Aplinkos ministerijos leidimo nereikia.

Leidimui gauti turi būti užpildyti ir Aplinkos ministerijai pateikti šie dokumentai: paraiška gauti leidimą veiklai, susijusiai su GMM ribotu naudojimu (Forma patvirtinta 2003-08-04 įsakymu Nr. 413); pranešimas apie veiklą, susijusią su GMM ribotu naudojimu (Forma patvirtinta 2003-08-04 įsakymu Nr. 413); GMM rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai aprašymas, taip pat apribojimo priemonių sąrašas (būsimas naudotojas privalo įvertinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai pagal aprašo III skyriaus reikalavimus ir 2000-09-27 EK sprendimą 2000/608/EB, taip pat nustatyti GMM riboto naudojimo klasę remdamasis Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijais patvirtintais 2004-12-28 įsakymu Nr. D1-693/V-954/B1-1107, taikyti bendrus principus, nustatyti apribojimo nurodytas apsaugos priemones (aprašo priedas), atitinkančias konkrečią riboto naudojimo klasę); žmonių sveikatos ir įrenginio išorės aplinkos apsaugos avarinis planas nelaimingų atsitikimų atveju bei tiems riboto naudojimo atvejams, kai nesuveikus apribojimo priemonėms gali iškilti tiesioginis ar uždelstas pavojus žmonėms, esantiems už patalpų ribų, aplinkai, jei toks avarinis planas nėra parengtas pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus; atliekų tvarkymo planas; susijusios literatūros sąrašas.

Ketinantys vykdyti 1 klasės GMM riboto naudojimo veiklą turi užpildyti ir Aplinkos ministerijai pateikti visus aukščiau išvardintus dokumentus išskyrus paraišką gauti leidimą veiklai, susijusiai su GMM ribotu naudojimu.

Paveikslėlio nuoroda www.laborsciencenetwork.com